Ik en mijn leven

Een voltooid leven. Wat wordt daar precies onder verstaan? Wie mag er een einde aan maken? Kan en mag de politiek er ook mee bezig zijn? Hoe denkt de kerk erover? Hoe verloopt een euthanasie?

Een ingewikkeld en zeer actueel vraagstuk, dat in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte in Amstelveen in vier avonden behandeld gaat worden. De gesprekken worden gevoerd vanuit vier verschillende invalshoeken: de tien geboden, de wetenschap, de politiek en de leer van de kerk. De avonden worden ingeleid door pastor R. Prent, dokter P. Falke, Tweede Kamerlid R. Peters (C.D.A.) en tenslotte door kardinaal W. Eijk.

Ik en mijn leven

 • Op de eerste avond (10 oktober) spreekt pastor R. Prent over het vijfde gebod. Gij zult niet doden. Hoe verhoudt zich dat gebod tot de dagelijkse praktijk, waarin mensen vragen naar euthanasie? En tenslotte: Wat zou Jezus zeggen? 
 • Op de tweede avond (24 oktober) zal dokter P. Falke de gesprekken inleiden. Hij is huisarts en bekleedt daarnaast het diakenambt in de kerk. Hij spreekt over het persoonlijk geweten en hoe een gelovig arts tegemoet komt aan de wens van ongelovigen om het leven te beëindigen. Hoe is zijn visie op euthanasie?
 • Op de derde avond (7 november) zal Tweede Kamerlid R. Peters (CDA) ingaan op de vraag of de politiek zich mag en kan bemoeien met het inhoudelijke leven. Hoe ver gaat de bevoegdheid van de staat? Hoeveel is een mensenleven waard? En hoe groot is de vrijheid van Christenen om hun geweten te laten prevaleren boven wetgeving?
 • Op de vierde avond (21 november) zal kardinaal W. Eijk spreken over barmhartigheid bij stervensbegeleiding. Hoe verhoudt de soms strenge leer van de kerk zich met de praktijk? Mag de kerk aan de patiënt vragen om pijn te lijden? Zal de geestelijk leidsman de gelovige steunen als hij medicijnen of een ingreep weigert, die het leven verlengen? Kardinaal Eijk is theoloog en medicus. Hij is destijds gepromoveerd op een proefschrift over euthanasie.

Op alle vier avonden komt vooral de essentie van het menselijk leven aan bod. Zingeving en bestrijding van eenzaamheid worden vaak genoemd in de discussie over euthanasie. En ook het volgende: Naarmate kennis toeneemt, zal de mens ook meer grip willen krijgen op het leven en zelf de grote beslissingen willen nemen. De tien geboden, de wetenschap, de politiek en de kerk kunnen wellicht antwoord geven op onze vragen. De avonden ‘Ik en mijn leven’ beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de Titus Brandsma Ontmoetingsruimte, Westelijk Halfrond 1, Amstelveen.

De avonden beginnen om 20:00 uur.

Inhoudelijke informatie over deze avonden: Pastoor E. Jongerden

Praktische informatie: A. Onderstal (tel 020-6453080), D. Koersvelt (dick.koersvelt@casema.nl)

Come together

come togetherOp 29 september wordt er weer een ‘Come Together’ bijeenkomst gehouden in de Paaskerk, een initiatief van de kerken in Amstelveen en Buitenveldert. Een bijeenkomst waar nieuwe en oud-Amstelveners elkaar kunnen ontmoeten. Elkaars cultuur kunnen ontdekken, met elkaar in gesprek gaan, spelletjes doen voor alle leeftijden. Iedereen neemt eten mee uit eigen keuken, zodat wij ook elkaars cultuur kunnen proeven.

Deze keer gaan we met elkaar een uurtje zingen. Het biedt de kans om al zingend nieuwe Nederlandse woorden te leren maar ook om nieuwe mensen te leren kennen. Meezingende Nederlanders die Nederlands als moedertaal hebben zijn daarbij zeer welkom.

Come Together vindt plaats op zaterdag 29 september van 14.00 – 18.00 in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1. Meer informatie en aanmelding: vluchtelingen@rkamstelland.nSamen eten

23 augustus Walk of Peace

1948 – Wereldraad van Kerken in Amsterdam – 2018

Donderdag 23 augustus: Walk of Peace in Amsterdam. Loop met ons mee.

Raad van Kerken 70 jaar23 augustus is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht.
Dat wordt die dag gevierd met verschillende activiteiten.
Eén van deze activiteiten is een  “Walk of Peace”.  Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert.
Op deze wandeling is er aandacht voor diverse vormen van onrecht en geweld in verleden en heden.
Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede.  We belichten op de wandeling daarnaast wat vanuit oecumenisch perspectief van belang is uit de geschiedenis van Amsterdam.
Op de wandeling door de Oostelijke Binnenstad  maken we halt  bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, het Wereldhuis, Sant´Egidio, Armeense Kerk, Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat. Op al deze plekken is iets te doen en te beleven, ontvangen of geven de deelnemers iets.
De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam. Op beide plekken is er ook een activiteit.  Vanaf 12.30 bent u welkom in de Hoftuin. De wandeling gaat vandaaruit in kleine groepen.
De organisatie van de Walk of Peace is in handen van de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en  de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland.
In verband met de organisatie vragen wij u zich aan te melden via:
raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Aansluitend aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale (engelstalige) viering plaats. Ook daar kunt  u aan deelnemen. Als u zich aanmeldt voor de Walk of Peace zullen wij u de gegevens toesturen hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij
Henk Meulink, raadvankerkenamsterdam@gmail.com of
Willemien Boot, Willemien.Boot@protestantsamsterdam.nl

Overdenking bij Pinkstervesper 2018: Dietrich Bonhoeffer

18 mei 2018
Paaskerk
Renger Prent

Dietrich Bonhoeffer

Wie is hij? Dietrich Bonhoeffer, geboren in 1906, in een aristocratisch milieu. Op 21 jarige leeftijd is hij gepromoveerd, op 24 jarige leeftijd universitair docent. Hij was zich als één van de eerste theologen bewust van het intrinsieke kwaad van het nationaal-socialisme en het anti-semitisme. Al in 1935 zegt hij: ‘Alleen wie opkomt voor de joden mag nog gregoriaans zingen’.

Binnen de kerk groeit de beweging ‘Deutsche Christen’ uit tot een groot instituut, zij ziet de kerk als ideologische steunpilaar van het nat.-socialisme. In de kerk van Bonhoeffer werd in 1933 op de synode van Berlijn de Ariërparagraaf ingevoerd opdat het predikantenambt alleen door ‘raszuivere’ mensen wordt uitgeoefend. Die synode wordt de ‘bruine synode’ genoemd, vanwege het grote aantal deelnemers dat in het bruine hemd van de SA verschijnt.

Kort daarna wordt Bonhoeffer predikant bij de Duitse gemeente van Londen. In 1935 komt hij terug en wordt leider van een nieuw seminarie voor studenten van de Bekennende Kirche, een bescheiden organisatie waarvan niet alle leden tegen het nat.-socialisme waren, maar wel tegen inmenging van de staat in de kerk. In 1937 werd het seminarie door de Gestapo gesloten.

Bonhoeffer dreigde opgeroepen te worden voor militaire dienst, maar kreeg toestemming voor een reis naar Engeland en Amerika en uitstel van militaire dienst. Hij voelt zich verplicht om terug te keren naar Duitsland. Daar veranderen zijn aanvankelijk nogal pacifistische opvattingen over verzet tegen de overheid en gaat hij steeds scherper de tekortkomingen van de Lutherse twee-rijken-Ieer zien.

Bonhoeffer werd aangesteld bij de militaire inlichtingendienst waar veel mensen werkten die betrokken waren bij het verzet. Toen de Gestapo malversaties bij de dienst ontdekte, werden veel medewerkers daarvan, ook Bonhoeffer, in april 1943 gearresteerd. Omdat hij als politieke gevangene werd gezien, kreeg hij geen steun van de Bekennende Kirche. Tot eind 1944 zat hij gevangen in Berlijn-Tegel. Een bevriende bewaarder smokkelde zijn brieven naar buiten. Die brachten hem uiteindelijk de bekendheid en waardering die hij nu heeft.

Hij schreef ze aan zijn collega Eberhard Bethge en ontwikkelt daarin zijn gedachten over de kerk na de oorlog en een religieloos christendom. Hij stelt veel goede vragen, geeft soms een begin van antwoord. Hij wist dat na de oorlog in West-Europa het spreken over God met veel uitroeptekens en zekerheden, niet meer zou kunnen. Op grond daarvan is hij nogal eens tot een vroege ontwerper van de god-is-dood theologie gezien. Dat lijkt niet juist, hij stelt wel dat de vanzelfsprekendheid van een samenleving die berust op waarden en normen vanuit een breed gedeelde christelijke overtuiging, voorbij zal zijn. Hij stelt de vraag hoe dan nog zinvol over God te spreken is en hoe daar gestalte te geven aan het kerk-zijn.

De kerk heeft die vragen niet opgepakt. De meerderheid van de Duitse kerken heeft hem nog jarenlang gezien als een landverrader en een politieke activist. Eerst na publicatie van zijn gevangenisbrieven en de waardering die zij buiten Duitsland kregen, kwam daar verandering in.
Een enkel woord van hem:

‘Er bestaan niet twee werkelijkheden, maar slechts één, dat is de werkelijkheid van God, zoals deze in Christus openbaar geworden is in de werkelijkheid van de wereld’.

‘De God die de wereld doet leven zonder de werkhypothese God, is de God voor wiens aanschijn wij staan. Voor en met God leven wij zonder God. God laat zich uit de wereld terugdringen tot op het kruis’.

‘De dag zal komen dat weer mensen worden geroepen om het woord van God zo te spreken, dat de wereld daardoor verandert. Het zal een nieuwe taal zijn, misschien volstrekt niet-religieus, maar bevrijdend en verlossend zoals de taal van Jezus.’

Kort voor het einde van de oorlog wordt hij naar het kamp Flossenburg gebracht. Daar wordt hij op 9 april 1945, op persoonlijk bevel van Hitler, opgehangen. De beul zei: Nooit heb ik iemand zo kalm en beheerst het schavot zien beklimmen.

Voor hem gold wat hij allen voorhield: ‘Alleen wie zo houdt van het leven en de aarde, dat met het verlies hiervan alles hem/haar verloren schijnt, mag in de verrijzenis en een nieuwe wereld geloven.

Overdenking bij Pinkstervespers 2018: ds M.L. King

Lezing: Efeziërs 2: 11-22
Pelgrimskerk
ds. H.U. de Vries

Broeders en zusters,

Op deze vierde van de vijf oecumenische avonddiensten ter voorbereiding op Pinksteren staan we een ogenblik stil bij de persoon van Martin Luther King. Hij is degene die het voorbereidend comité van de oecumenische diensten voor deze avond als inspirerend voorbeeld of ‘eigentijdse heilige’ naar voren heeft geschoven.

Ik meen dat dominee of doctor Martin Luther King niet heel veel toelichting nodig heeft. Vorige maand was het vijftig jaar geleden dat er aan zijn leven een onverwacht einde kwam, toen hij te Memphis werd doodgeschoten, een triest jubileum dat de persoon van King ook in ons land opnieuw in de schijnwerpers heeft geplaatst. Van zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de VS noem ik, wellicht ten overvloede, hier de door hem in de jaren vijftig in de plaats Montgomery in gang gezette boycot van stadsbussen waarin blanken werden bevoordeeld – een boycot die krachtig beschreven wordt in zijn boek Stride towards Freedom, in het Nederlands uitgegeven onder de titel Rosa stond niet op, en zijn mars naar Washington in de zomer van 1963 – de mars die de context vormt van zijn legendarische toespraak op de trappen van het Lincoln Memorial ‘I have a Dream’. De Nobelprijs voor de vrede die hem werd toegekend aam het eind van 1964 was een internationale erkenning van zijn inzet voor de gelijkberechtiging van blank en zwart, een gelijkberechtiging die in de huidige VS intussen op papier wel geborgd is, maar in de praktijk nog dikwijls wordt geschonden.

De verbinding tussen King en het naderende Pinksterfeest is niet moeilijk te leggen. Kings consequente geweldloze houding bij zijn protest tegen geobserveerd en ervaren onrecht had hij niet van een Vreemde. In de literatuur wordt dikwijls Mahatma Gandhi als zijn grote voorbeeld genoemd, maar daaraan moet zeker worden toegevoegd Jezus van Nazaret. Een van de werken van de Geest nu is dat hij de volgelingen van deze Jezus innerlijk transformeert naar het beeld van hun Heer, zodat zij diens karakter of gestalte steeds meer interneren. De vruchten die de Geest aan onze levensboom doet groeien, wanneer wij daarom vragen en daarvoor openstaan – vruchten als liefde, geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing – maken ons steeds meer gelijkvormig aan Jezus Christus. In het leven van King, predikant uit een predikantsfamilie, was dat zichtbaar in zijn dikwijls ergerniswekkende geweldloosheid.

Maar er ligt nóg een verbinding tussen het leven van Martin Luther King en het naderende Pinksterfeest. Die verbinding ligt bij het doel dat hij nastreefde: de gelijkberechtiging van blank en zwart. De Geest van Pinksteren is niet alleen de Geest die ons in ons doen en laten meer en meer doet lijken op Jezus Christus, het is ook de Geest die scheidingswanden slecht en opgeworpen grenzen afbreekt. Ik spreek hier graag van ‘de emancipatorische werking van de Geest’. Zij wordt zichtbaar als in het bijbelboek Handelingen een eunuch uit Ethiopië, die vanwege zijn lichaamsgebrek formeel geen toegang heeft tot de gemeente van de Heer, op instigatie van de Geest door de evangelist Filippus wordt binnengeleid in de lichtkring van Gods genade in Jezus Christus. Zij wordt opnieuw zichtbaar als de apostel Petrus, na het nodige duw- en trekwerk van de Geest, in hetzelfde boek Handelingen zijn weerstand tegen de heidenen uiteindelijk overwint en moet bekennen dat de heiden Cornelius en diens huishouding evenzeer door God geliefd zijn als de vrome Jood, en als bezegeling van die liefde eveneens de Heilige Geest ontvangen hebben.  ( Hand. 10.)

De Geest schrijft nieuwe wegen in de tijd. Hij breekt onze nauwe betamelijkheidsgrenzen open en includeert in de gemeente van Jezus wie wij er liever buiten zouden houden: zwarten, vrouwen, homoseksuelen: allen die, ongeacht hun uiterlijke kenmerken, Jezus belijden als Heer en willen leven uit zijn genade. Want daar gaat het om, zei Paulus ons vanavond in zijn Efeziërsbrief, om dat ene fundament van het verzoenende kruis van Jezus Christus, waardoor de scheidingsmuur tussen Jood en heiden, bestaande uit de Joodse wet als weg tot God heil, is afgebroken, en een nieuwe weg is geopend: de weg van het geloof die leidt tot de komst van de Geest, een weg die voor vélen begaanbaar en toegankelijk is, ongeacht hun achtergrond of uiterlijke kenmerken.

De strijd van Martin Luther King en de hoge prijs die hij daarvoor betaald heeft, herinneren ons aan het schone en tegelijk riskante werk van de Heilige Geest in het leven van Jezus’ volgelingen, een werk dat, als het goed is, leidt tot innerlijke transformatie én tot uiterlijke openheid over de grenzen van onze natuurlijke afweer heen.

Amen.

Overdenking Pinkstervespers 2018: Franciscus

Samen op weg naar Pinksteren. Wat heeft het ons te zeggen?
Bezinning en even verstillen om de essentie van ons mens-zijn te beseffen.
Vanavond richten we onze aandacht daarvoor dus op Franciscus van Assisi.

woensdag 16 mei
gebouw Apostolisch Genootschap
Kasper Pelt

Over Franciscus van Assisi

In 1182 werd Franciscus geboren in Assisi in Umbrië in Italië. Hij was de zoon van de rijke koopman Bernadone en zijn vrouw Pica. Zijn ouders waren christenen, maar waren zozeer aan wereldse zaken gehecht, dat ze zich weinig druk maakten over de godsdienstige vorming van de jonge Franciscus. Zijn vorming bestond voornamelijk uit wereldse vaardigheden en wetenschappen, passend bij een rijkeluis zoontje. Hierdoor werd zijn drang naar weelde en een ongebonden leven versterkt. “Overdenking Pinkstervespers 2018: Franciscus” verder lezen

Opbrengst 2018 Sam’s kledingactie maar liefst 4600 kg

De jaarlijkse kledinginzameling van afgelopen zaterdag 21 april heeft ruim 4600 kg aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd. Alle kledinggevers hartelijk dank! De kleding wordt op kwaliteit en soort gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled, o.a. tot nieuwe kleding. De geldelijke opbrengst van Sam’s Kledingactie 2018 wordt gebruikt voor wederopbouw en herinrichting van elf scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek: zorg voor goede schoolgebouwen en schoolmaterialen en hulp aan onderwijspersoneel.

Deze jaarlijkse kledinginzameling wordt gecoördineerd als oecumenisch project van de Protestantse Diaconie en de Rooms-Katholieke Caritas.

Weer geweldige opbrengst Sams Kledingactie voor Mensen in Nood

De jaarlijkse kledinginzameling die vorige week, zaterdag 6 mei, is gehouden heeft ruim 5700 kg aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd.  Alle kledinggevers, inzamelaars, pr-medewerkers hartelijk dank!

Met de geldelijke opbrengst verleent Cordaid Mensen in Nood dit jaar hulp aan 500 Nepalese gezinnen die in tentenkampen verblijven na verwoestende aardbevingen en overstromingen twee jaar geleden.

Het wederopbouwprogramma bestaat o.a. uit het opzetten van mogelijkheden om zelf weer inkomen te verwerven, de verbouw van gewassen om in eigen voedsel te kunnen voorzien, evenals goede waterbeheersing en de bouw van huizen. Dit alles in samenwerking met een Nepalese partnerorganisatie.

——-

 

Met vriendelijke groet,

Yvonne Teitsma

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

E: communicatie@pga-b.nl

M: 06 37 32 37 11

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

 

Samen goed voor elkaar

Op zaterdag 6 mei 2017 wordt van 9.30 – 12.00 uur vindt Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. De jaarlijkse kledinginzameling wordt als oecumenisch project van Caritas en de Protestantse Diaconie van harte bij u aanbevolen.

Mareke Kniep

Bent u de plek waar onverschilligheid eindigt en ‘samen goed voor elkaar’ begint? Samen vereist ontmoeting en ontmoeting vereist verbondenheid, geven en delen. En dat heeft gevolgen voor ons dagelijks leven. Zo ook voor de vraag: wat kan mijn nog draagbare kleding die ik om welke reden dan ook wil opruimen, nog betekenen? Kan ik mijn kleding een duurzaam en verantwoord ‘tweede leven’ geven? Dat kan: Kleding en schoenen (schoon en nog draagbaar), huishoudtextiel (handdoeken, gordijnen, linnengoed) en brillen (apart afgeven) kunt u inleveren bij de jaarlijkse inzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Deze landelijke organisatie houdt in Amstelveen al meer dan 20 jaar een gecertificeerde inzameling.

De ingezamelde goederen worden verkocht aan gecertificeerde sorteerbedrijven

Kleding wordt op kwaliteit en soort gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten o.a. in Afrika en winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt gerecycled, o.a. tot nieuwe kleding!

De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan een wederopbouwprogramma in Nepal voor 500 gezinnen

500 gezinnen die door aardbevingen en overstromingen in 2015 getroffen werden, worden door Cordaid Mensen in Nood geholpen met onderdak, water en sanitaire voorzieningen. Cordaid zorgt ervoor dat de Nepalezen weer zelfredzaam worden. Daarom wordt het wederopbouwprogramma met Nepalese partnerorganisaties uitgevoerd. Het programma bestaat onder meer uit beroepstrainingen- om weer inkomen te verwerven- en een verantwoord gebruik van water bij voedselverbouw.

Sam’s Kledingactie op
zaterdag 6 mei a.s. 9.30 – 12.00uur

Wat nemen wij graag in ontvangst: kleding, schoenen, huishoudtextiel (handdoeken, lakens, gordijnen, tafelkleden etc.), brillen. Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken of dozen, brillen apart afgeven.
Waar vindt u inzamelpunten:

 • Dagcentrum Ons Tweede Thuis (Augusta de Witlaan 2, Westwijk);
 • Paaskerk;
 • Kruiskerk
 • Pelgrimskerk
 • Augustinuskerk
 • Titus Brandsmakerk
 • Urbanuskerk (Bovenkerk).

Uw bijdrage aan Sam’s Kledingactie : ‘Samen goed voor elkaar’: verantwoord én met compassie voor de medemens uw oude kleding, schoenen, huishoudtextiel en brillen doneren. We hopen op een mooie opbrengst!

Zie ook www.samskledingactie.nl

 

Reis naar het land van Franciscus van Assisi

In september 2015 gingen we met mensen uit verschillende kerken in Amstelveen een week naar Umbrië in het voetspoor van Franciscus. We hebben het plan opgevat om deze spirituele reis in september 2017 te herhalen.

Deze kleine pelgrimage brengt ons naar plaatsen die in het leven van Franciscus van belang zijn geweest We hebben ons hotel in Assisi, de plaats die ons veel te zien geeft, niet alleen de Franciscusbasiliek. We gaan naar Gubbio en Spoleto, ook naar Montefalco en Perugia, de hoofdstad van Umbrië. We bezoeken enkele kluizenarijen waar Franciscus verblijf hield en gaan naar La Verna op de grens met Toscane, de berg waarop hij zich terugtrok aan het einde van zijn leven. In diverse kerken zien we prachtige fresco’s, niet in de laatste plaats over het leven van Franciscus. In de bus onderweg naar diverse steden en dorpen genieten we van het Umbrische landschap.

Bij voldoende aanmeldingen gaan we op woensdag 13 september weer een week naar Umbrië. Logistiek worden we bijgestaan door reisorganisatie Drietour, in Umbrië hebben we een aantal dagen een gids. In Italië verplaatsen we ons per bus, nadat we eerst naar Rome gevlogen zijn. In de dorpen en steden maken we korte wandelingen. Omdat veel straatjes op en af gaan, moet je wel goed uit de voeten kunnen.
Op donderdag 2 maart is er om 20.00 uur een bijeenkomst in de Paaskerk met informatie over de reis en het dagprogramma. Welkom!

Gert Jan de Bruin (t. 020-6450616)