Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert

Oecumenelezing 2022 door Peter Nissen

Prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, heeft in de Oecumenelezing op 13 mei 2022 nagedacht over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. 
Zijn lezing draagt de titel “Gedreven door de liefde”.

Lees meer….

Oecumenelezing 2022

Welkom

Welkom op de site van de Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert.
De Raad is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke Kerken in Amstelveen-Buitenveldert:

  • Met respect voor elkaars eigenheid en geloofstradities willen de aangesloten kerken gestalte geven aan de oecumenische gemeenschap van de kerken.
  • Vanuit de inspiratie van Jezus Christus, die is gekomen om te dienen, wil de Raad meewerken aan het welzijn van onze samenleving. Hierbij zal bijzondere aandacht zijn voor wie in de marge van de samenleving terechtkomen.

Hiernaast ziet u de lidkerken, en kunt u naar de site van die kerken of u kunt daar informatie over vinden.

Tot de vele werkzaamheden van de Raad behoren de activiteiten die ontwikkeld worden in de Vredesweek en in de Week van de Eenheid.
Onder auspiciën van de Raad worden gebedswakes georganiseerd, evenals de Pinkstervespers, de oecumenische vroegdiensten en de cantatediensten. Andere activiteiten die onder de Raad vallen zijn onder andere de actie Vrijheidsbrief, het godsdienstonderwijs op openbare scholen (IKOS-NPB), de actie Kerken in Actie tegen de 24-uurs-economie, de werkgroep Kledingproject Vluchtelingen.

De leden van de Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert

2020 Bonhoefferjaar

BonhoefferWelkom jij, die vol verwachting bent gekomen

2.
Welkom jij, die taalt
naar rust, een onderkomen
waar stilte kan gaan spreken,
een stem soms hoorbaar wordt.

3.
Welkom jij, dit uur
met zielsverwanten samen,
als leden van één lichaam
verbonden door de Geest

4.
Welkom jij, geloofs-
getuigen door de eeuwen,
wie raakt jou, is jouw voorbeeld
als mens van woord en daad.

5.
Welkom jij, kan Dietrich
Bonhoeffer die mens zijn?
Hij wijst je door zijn leven
op Jezus als jouw gids.

Gebed

God,
Voor de vruchten van de oecumene danken wij U.
Oude vijandschap en na-ijver zijn overwonnen.
In uw Zoon weten we ons verbonden
als zussen en broers van het ene lichaam.

Toch zijn we nog steeds niet aangekomen.
Sommigen haken teleurgesteld of geërgerd af.
Anderen laat het oecumenisch werk,
gave van uw Geest, onverschillig en koud.

Om nieuwe moed tot oecumene bidden wij U,
opdat wij als leerlingen van uw Zoon,
de weg naar U en elkaar blijven zoeken.

Om de kracht van uw Geest bidden wij U.
Verlicht ons om wat ons nog verdeelt te overwinnen
en de band van gemeenschap te herstellen.

(lichte bewerking van woorden van Geert van Dartel)

Geef een antwoord